Op dit moment antwoorden zo'n één op de vier werknemers dat hun bedrijf artificiële intelligentie inzet in projectmanagement. Dat blijkt uit onderzoek van Capterra. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in projectmanagement en kan artificiële intelligentie (AI) daarbij helpen?

Wat zijn de gevolgen van AI in project management?

Vier jaar geleden voorspelde Gartner dat 80% van de projectmanagement-taken in 2030 door AI zal zijn overgenomen. Die toekomst zou nog weleens sneller kunnen realiteit kunnen worden dan verwacht, want het afgelopen jaar is de ontwikkeling van AI in een stroomversnelling gekomen. Naar verwachting zal daarmee de rol van de projectmanager drastisch veranderen: er wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij zich meer gaat richten op het motiveren en helpen van medewerkers.

De vraag is of AI gaat helpen om de belangrijkste uitdagingen van projectmanagement aan te pakken en wat de gevolgen in het algemeen zullen zijn van de inzet van artificiële intelligentie bij het managen van projecten.

Om daarachter te komen ondervroeg Capterra 605 werknemers van bedrijven in verschillende sectoren in Nederland. Het bedrijf waarvoor de respondenten werken moest gebruikmaken van project management-software. De geïnterviewden moesten in hun dagelijkse werk gebruik maken van een computer en betrokken zijn bij projectmanagement-processen binnen hun bedrijf. 

De volledige methodologie vind je onderaan dit artikel. 

77% van de ondervraagden denkt dat projectmanagement in hun bedrijf verbeterd kan worden

Over het algemeen zijn de respondenten zeer tevreden over de huidige projectmanagement-processen binnen hun bedrijf als het gaat om het op tijd aanleveren van de projecten en binnen het gestelde budget blijven. Zo zegt bijna de helft van de respondenten (49%) dat tussen de 50 en 80% van de projecten binnen hun bedrijf op tijd wordt afgeleverd. Bijna een kwart (23%) van de respondenten zegt dat zelfs tussen de 80% en 100% van de projecten binnen de geplande tijd worden voltooid.

Daarnaast wordt volgens 42% van de respondenten tussen de 50% en 80% van de projecten binnen budget afgerond en volgens bijna een derde (31%) tussen de 80% en 100% van de projecten.

Toch denkt bijna driekwart van de ondervraagden dat de projectmagament-processen binnen het bedrijf verbeterd kunnen worden. Zoals in de sectie hieronder is te zien, gaat het dan voornamelijk om kwalitatieve verbeteringen.

verbeteren van projectmanagement-processen

De meest top 3 meest gebruikte software voor projectmanagement

Het al dan niet slagen van een project hangt af van hoe goed het wordt gemanaged, waarbij je probeert om zo min mogelijk aan het toeval over te laten. 

Het gebruik van de juiste software-programma's kan daarbij helpen. In het onderzoek vroegen we voor welke projectmanagement-processen de respondenten specifieke software gebruikten. Dit is de top 3:

1. Project planning software

Met project planning software, dat door 55% van de respondenten wordt genoemd, kunnen bedrijven tijdlijnen maken voor de voltooiing van projecten, middelen toewijzen, taken toewijzen en een budget maken voor projectgerelateerde uitgaven.

2. Task management software

Met taakmanagement software, dat door 52% van de respondenten wordt genoemd, kunnen groepen gebruikers nauwer samenwerken. Het komt vaak met functies als tijdregistratie en projectregistratie, automatische tijdsbegroting en tijdlijn en e-mailsynchronisatie.

3. Communicatie-software

Met communicatietools voor medewerkers, dat door 48% van de respondenten wordt genoemd, kunnen projectteams communiceren en samenwerken. Ook kunnen er kennis, updates en waarschuwingen worden gedeeld met de rest van het bedrijf.

Het niet goed organiseren van de taken de meest genoemde reden voor het falen van projecten

Om uit te vinden wat er precies verbeterd zou kunnen worden als het gaat om projectmanagement-procedures, hebben we de respondenten gevraagd wat de belangrijkste oorzaken waren van het falen van een project of mogelijke problemen binnen het project. 

Het niet goed organiseren van de verschillende taken wordt als belangrijkste oorzaak genoemd (42%). Andere veel genoemde oorzaken zijn projectteams die niet de juiste vaardigheden hebben (33%), een tekort aan financiële middelen (26%) en zwak risicomanagement (25%) en moeite met reageren op onverwachte interne en externe problemen (25%).

 De belangrijkste oorzaken van falende projecten

De vraag is in hoeverre het gebruik van door AI aangedreven projectmanagement-software deze problemen zou kunnen ondervangen. Voor een aantal is dat zeker het geval, zoals het organiseren van de verschillende taken, dat met het gebruik van AI een stuk makkelijker wordt. 

Het gebrek aan financiële middelen en aan voldoende vaardigheden in het projectteam kunnen niet worden opgelost door AI, behalve dat het het goedkoper kan maken om projecten te beheren en in sommige gevallen de ontbrekende expertise kan bieden. Verderop in het artikel zullen we in meer detail onderzoeken hoe AI kan helpen bij projectmanagement.

Bijna driekwart van de ondervraagden ziet AI als een goede hulp in projectmanagement 

Er is veel onzekerheid over de gevolgen van AI voor de arbeidsmarkt in het algemeen. Zeker sinds alle berichtgeving rondom generatieve AI, zoals ChatGPT, Bing en Google Bard, waarmee je bij wijze van spreken met een druk op de knop een tekst over iedere willekeurig onderwerp kunt genereren. De teneur van de berichtgeving is vaak dat daarmee veel banen overbodig zullen worden. Een andere zorg is dat met de nieuwe technologie de bescherming van persoonlijke gegevens van de gebruiker niet kan worden gegarandeerd.

Opgemerkt moet worden dat generatieve AI slechts één van de vele manieren is waarop kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt. De technologie wordt bijvoorbeeld ook ingezet voor cybersecurity, om voorspellende analyses uit te voeren voor risico- en kostenbeheer of als een virtuele assistent die simpele maar arbeidsintensieve taken kan overnemen die projectmanagers anders zelf zouden moeten uitvoeren.

De respondenten van dit onderzoek verwachten dat AI vooral een positieve rol zal gaan spelen als het gaat om de rol in projectmanagement. Bijna driekwart (73%) van de respondenten denkt bijvoorbeeld dat AI kan helpen de belangrijkste uitdagingen in projectmanagement-processen het hoofd te bieden. Bovendien denkt 72% dat technologie zoals AI in  projectmanagement-processen in de nabije toekomst de belangrijkste drijfveer zijn bij het nemen van kritische zakelijke beslissingen.

Kan AI helpen om uitdagingen bij projectmanagement te overwinnen?

Bedrijven die AI inmiddels al hebben geïmplementeerd in hun projectmanagement-processen bevestigen die gedachte, zoals blijkt uit de secties hieronder.

Eén op de vier ondervraagden gebruikt AI in projectmanagement

Gezien de voorspelling van Gartner is het gebruik van AI voor projectmanagement in Nederland op dit moment nog relatief laag: 25% van de ondervraagden zegt dat hun bedrijf inmiddels door AI aangedreven software heeft geïmplementeerd in projectmanagement-processen. Daarnaast zegt 19% dat hun bedrijf bezig is om AI-software in deze processen te implementeren en 23% dat ze het nog niet hebben geïmplementeerd maar er wel interesse in hebben.

De respondenten die al gebruikmaken van AI voor projectmanagement zijn daar in overgrote meerderheid zeer tevreden over. Zo zegt bijna een kwart (24%) dat ze zeer tevreden zijn en 57% dat ze redelijk tevreden zijn. De voornaamste reden is dat projectmanagers door het gebruik van AI verlost worden van een aantal repetitieve taken, zoals blijkt uit de secties hieronder.

tevredenheid met AI in projectmanagement-processen

Op welke gebieden kan AI helpen bij goed projectmanagement?

Er zijn een aantal belangrijke gebieden waarop het gebruik van AI een belangrijke rol kan spelen:

1. Automatisering processen

Met software voor bedrijfsprocesautomatisering kun je programma's. werknemers en processen op elkaar afstemmen en zo een goede workflow opzetten. Met behulp van AI kan de planning geautomatiseerd worden en de voortgang en status worden bijgehouden van taken die worden uitgevoerd door projectteamleden. 

2. Chatbots

Een chatbot is een softwareapplicatie die wordt gebruikt om een online chatgesprek te voeren via tekst of tekst-naar-spraak. Chatbots in projectmanagement kunnen fungeren als projectassistenten en kunnen ondergeschikte taken overnemen, zoals het organiseren van vergaderingen, het bijhouden van voortgangsbeheer en team herinneringen.

3. Machine learning

Met behulp van machine learning kunnen bedrijven voorspellende analyses maken en kan de (menselijke) projectmanager advies krijgen over hoe het project geleid kan worden of hoe te reageren op problemen en risico’s.

Betere en snellere interpretatie van data meest genoemde voordeel van AI in projectmanagement

Hoe meer AI de dagelijkse taken kan overnemen, hoe meer projectmanagers tijd kunnen vrijmaken voor andere taken. Dat blijkt ook uit de antwoorden van de respondenten wiens bedrijf door AI aangedreven software voor projectmanagement al heeft geïmplementeerd. Zo zegt 40% van de ondervraagden dat ze door het gebruik van AI zich meer kunnen focussen op belangrijkere taken en 36% dat ze een groter aantal taken kunnen uitvoeren. Het meest genoemde voordeel (55%) is dat je met behulp van AI data sneller en efficiënter kan interpreteren.

 voordelen van het gebruik van AI in projectmanagement

Hoe moeten bedrijven AI in projectmanagement gebruiken?

Als bedrijven AI op de juiste manier gebruiken, kunnen ze er veel profijt van hebben van, bijvoorbeeld omdat projectmanagers worden verlost van allerlei repetitieve taken. Om het maximale uit de technologie te halen, moet je ervoor zorgen dat je aan een aantal basisvereisten voldoet:

1. Stel duidelijke richtlijnen op

Met het juiste beleid en de juiste richtlijnen voor het gebruik van AI zorg je ervoor dat de technologie ethisch en verantwoord wordt gebruikt.

2. Stel duidelijke doelen

Zonder duidelijke doelstellingen wordt het moeilijk om AI op de juiste manier te gebruiken. Het is van belang om je doelen in goed omschreven kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) vast te leggen.

3. Train je medewerkers

Zorg ervoor dat je projectmanagers en medewerkers in het algemeen weten hoe ze AI in hun dagelijkse praktijk moeten gebruiken en dat ze op de hoogte zijn van het beleid en de richtlijnen.

4. Verzamel data

Met behulp van AI wordt het makkelijker om voorspellingen en schattingen te doen, maar om dat mogelijk te maken moet je data verzamelen over de projecten waar je aan werkt.


Wat is de volgende stap?

Veel van de projectmanagement-taken zoals ze door de meeste bedrijven op dit moment met behulp van software worden uitgevoerd, worden in de toekomst mogelijk volledig door artificiële intelligentie overgenomen. Daarmee krijgt AI, daar zijn de meeste respondenten het wel over eens, in de nabije toekomst een belangrijke rol in het nemen van belangrijke bedrijfsbesluiten.

Maar wat misschien nog belangrijker is, en ook daar zijn de meeste respondenten het over eens, is dat AI kan helpen om de belangrijkste uitdagingen bij projectmanagement te helpen oplossen. Daarmee wordt het een stuk makkelijker om projecten op tijd af te leveren en daarmee tijd en geld te besparen voor je bedrijf.

Wil je meer weten? Bekijk ons online overzicht van projectmanagement-software  om de juiste keuze te maken.


Methodologie

Om deze gegevens te verzamelen heeft Capterra in september 2023 605 werknemers bij bedrijven in Nederland geïnterviewd.  

  • Woonachtig in Nederland;
  • Tussen de 18 en 65 jaar oud zijn;
  • Een fulltime of parttime dienstverband hebben;
  • Het bedrijf waarvoor ze werken maakt gebruik van projectmanagement software;
  • Ze maken zelf gebruik van een computer in hun werk;
  • Betrokken zijn bij projectmanagement-processen binnen het bedrijf.